Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Sulfolobus solfataricus P2
>SSO2045 Protease 
MRLLKILLLAMLILPLFSFFTLSISLYDQIQLPPHYLFYISENATQGSGIDVIFYTSSPITFMIMTPSQFYQFNQTGSSQ
SIYSITTNSLSKFFPLSGQYYIVFYNNISNNPVTLNYYILTRPLPTGIADYGLKINNGVISPYIEKIKSVIGAVEINKLL
AYNSTPPAGVSQYSASIQLNVVLQVNTIGGSQQLWLQNVIQIYTNNDSYIFLDNIWNFTGKISILSNSTVKGNGIVYVTN
NGNDYYAYGTNFSTLLIPSLKYLLINTSYTSQGPMISFGYMNQSGSPIWYDNVTILIPNTLSAYILVDGYNFTAGGLAYD
AELILGGGGNGEFTFFNESNVELAMIYQYLNGTLAPPKFLFPFGLDTEESADNLYSISYNGVYLVSSGYQVINNLNENVS
QLRFNVVNYTKATDQNFPYIFTINVSGGVLPYKLNVTISNSSGNELSGYTYVLFPSVSTYYLFLSPLSPGNYTVKIKLTD
FNGNSKSYEFSLTINPPLKVQILNVTNYIDLALPYFNFTSIISGGTKPYNIIITISNDSGILSETYKIINYTSITYYAVN
MKGYSIGKYTIQIEVEDYAGSINISKYNFTINPNPYISTLSYTSETDKGLREVIKAIGKGGSGSLIYYWYVNNSLVSSGI
GDELYNFTPSNIGEYNITVMVKDVLGVSSAKSVIIKVNPDPVVELSVPKTTIDSGAEFPVNATVSLGTPPYYISWYINGS
YVGNESIKELNLSSIGVYIITVTVRDSAGYIINMSKPVLIVPPPSLSVKEQTQGNFIQYNTSIALSASVNGGTDPYYLIF
LNGKLVGNYSSTTQLQFKLQNGENNITLIAKDLWGKTAVKTLIVNSGYNYVGIGIIAGIILIIVIVVILVISKRK

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
Go to S. solfataricus P2 Data Base
__________ GenBank id: 15898836 Gene name: - COG: Taxon: 273057 Lineage: Archaea: TACK group: Crenarchaeota: Thermoprotei: Sulfolobales: Sulfolobaceae: Sulfolobus: Sulfolobus solfataricus: Sulfolobus solfataricus P2
__________

 


SSO2045 hypothetical 1 Protease Proteases 1 single function 04/22/01 00:00:00 terminal status: no hit

CROSS REFERENCES:
pI: 5,16
MW: 96498,25
GenBank: 13815329