Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Sulfolobus solfataricus P2
>SSO2547 hypothetical protein SSO2547 
MHRERRLQVIEIVIVIILSILTPMIALWKVFFHVGYIYQRDSYPAFYLDSRQASLSYLNFPMIMDNVWMPVVVILYFNLI
SPVIADWITYLLFPCAISVPSMYFSSRYFLNRYAKEAGAWVKISVSSIIAFLYAITPTAYYYSHWFNYATFYALLPALIA
GTFYSLEKGGFLGATLLSIFASLTTTDPRGFIYTLFIVLSILLFRHKLGDLKVFLYSIPFYILLNSRLFLILFYEFHSYS
SISFTISNEQLWLNYWTFPLLDSLRGLSLFRPLVSYLSFGNPLLIYVMSFAFVETGILGYIFLRKKGSVANYLLGIYLFL
ALLVSSSVNVLGYNITLNLTYPLLDFLAQTFVYNYLWIFLPTYLTEMILAPLFLLVSLVMAKMLSKYYLIPLVVLIVLSQ
FAFSSSMVLSGNYLGSYNPVSPPPLIVNLGRFLENHTIGNVLVDAVVPSNWSTFIGVLPNTTSVPLVNTSDVGVILNEYG
VQYVVTTVNDNYTLSVIDSHKNVFTLVYNDSYFLVYKNNDFTYNINSPIFVNFEYPKVPDTNNSVNVIPSYLMFNIPPRY
IGGFVGNATYAELLALSAYKQGILPVKLNVKHLPYPTNFTDTINVNVYDEEILSDFLSISFISVSDTSSLNLGVEPGFYK
VVIAYVSVPGGGVFGVTNGSYSLSVSTSSPNISIVFSYLGNMFVSSSVKLFFIGHSLSYLIGIMFIPYNMSIQHEFISDN
ISSYPYQQLGRAFGYPYNDNGVISFSIVINLITLSIAVILFISIQYGRTYFRKINLKIFGRN

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
Go to S. solfataricus P2 Data Base
__________ GenBank id: 15899281 Gene name: - COG: Taxon: 273057 Lineage: Archaea: TACK group: Crenarchaeota: Thermoprotei: Sulfolobales: Sulfolobaceae: Sulfolobus: Sulfolobus solfataricus: Sulfolobus solfataricus P2
__________

 


SSO2547 hypothetical 1 Hypothetical protein 1 single function 04/22/01 00:00:00 terminal status: no hit

CROSS REFERENCES:
pI: 8,8
MW: 88600,44
GenBank: 13815849